ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Acordada per la Junta Directiva de l’AMPA d’acord amb els nostres Estatuts.

Dimecres 6 de febrer de  2019 (a la biblioteca de l’Institut)

Primera convocatòria: a les 19h (7 del vespre)

Segona convocatòria: a les 19h15 (Comencem a la segona)

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior i aprovació si s’escau. (5 min. )
  2. Balanç econòmic i estat de comptes.  Aprovació si s’escau. (5 min.)
  3. Presentació de la Junta i petició de noves incorporacions. (5 min.)
  4. Presentació de la Planificació d’activitats curs 2018-19. (5 min.)
  5. Col·loqui amb el presents per recollir inquietuds, queixes i noves propostes de actuació de l’AMPA durant el propers mesos del curs vigent. (30-45 min.)
  6. Precs i Preguntes

L’Hospitalet de Llobregat, 22 de gener de 2019

La Junta de l’AMPA

gener 24, 2019