ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Acordada per la Junta Directiva de l’AMPA d’acord amb els nostres Estatuts.
Dimecres 19 de febrer de 2020 (a la biblioteca de l’Institut)
Primera convocatòria: a les 19h (7 del vespre)
Segona convocatòria: a les 19h15 (Comencem a la segona)


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior i aprovació si s’escau. (5 min. )
  2. Balanç econòmic i estat de comptes. Aprovació si s’escau. (10 min.)
  3. Renovació de càrrecs de la Junta. (10 min.). En el cas de que no sorgí elegida una nova junta, es procedirà a votar els punts necessaris per la dissolució de l’Associació en els terminis que aprovi l’assemblea (veure comunicat adjunt).
  4. Presentació de la Planificació d’activitats curs 2019-20. (10 min.)
  5. Col·loqui amb el presents per recollir inquietuds, queixes i noves propostes de actuació de l’AMPA durant el propers mesos del curs vigent. (30-45 min.)
  6. Precs i preguntes

L’Hospitalet de Llobregat, 4 de gener de 2020
La Junta de l’AMPA

febrer 12, 2020